100V/200V(120V/240V)対応の普通充電スタンドと、電気自動車やプラグインハイブリッド車の通信に使う